Monday, May 14, 2012

Hokkaido, Japan

Lake Mashu

Abashiri

Abashiri

Abashiri

Abashiri

Add caption

Abashiri

Abashiri

Otaru

Tokachigawa

Lake Mashu